“สุวิทย์”เร่งใช้งบบิ๊กร็อกแก้ความยากจน

กระทรวงวิทย์ลุยโครงการบิ๊กร็อก   กว่า 3,200 ล้านบาท    เร่งยกระดับโอทอปใน 10 จังหวัดยากจนที่สุดของประเทศ คาดใน 3 ปี ปัญหาความยากจนลดลง 40-50% ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  จากการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบบิ๊กร็อก(Big Rock)  เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ จำนวน 3,292.38 ล้านบาท

ให้กับกระทรวงวิทย์ฯ ผ่านการดำเนินงานใน 14 โครงการ เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของวิทย์แก้จน วิทย์สร้างคนและวิทย์เสริมแกร่ง   ล่าสุดได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาขับเคลื่อน โดยมี รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ  อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน ฯ  เน้นการดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสมากที่สุด เนื่องจากมีเวลาจำกัดซึ่งจะต้องจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้   หลังจากนั้นจะมีการลงในรายละเอียดในแต่ละโครงการ กำหนดตัวชี้วัด ที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 6 เดือนหรือ 1 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ถือว่างบบิ๊กร็อก เป็นแค่จุดเริ่มต้น  เป็นหัวเชื้อในการเปลี่ยนแปลงในการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งหากโครงการบิ๊กร็อกประสบความสำเร็จ  จะมีการนำทั้ง 14 โครงการ ไปขยายผลต่อกับงบประมาณปี 61 ที่มีอยู่ และเป็นตัวกำหนดทิศทางในการของบประมาณในปี 62 ต่อไป สำหรับบิ๊กร็อก  ทั้ง 14 โครงการ  มีโครงการที่สำคัญ ๆ เช่น การนำวิทยาศาสตร์ไปช่วยแก้ปัญหาความยากจน  ที่ได้รับงบประมาณ ราว 500 ล้านบาทนั้น จะมีโครงการยกระดับโอทอปใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ  คือ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ น่าน นครพนม นราธิวาส ปัตตานี ชัยนาท ตาก และ อำนาจเจริญ  ที่จะเข้าไปสนับสนุนโอทอปในทุกกลุ่ม  และมีเครือข่ายพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี  ซึ่งอยู่ในโครงการสานพลังประชารัฐ   จะทำหน้าที่มาช่วยดูในด้านการตลาด  มีกรมพัฒนาชุมชน มาชี้เป้าถึงปัญหาต่าง ๆ ของโอทอปในแต่ละพื้นที่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews